•  
   • NAGRADA ZA NAJBOLJU IDEJU: 85.000 din.
    • Fondacija za otvoreno društvo

     Zdravo Internet

     • 0 komentara
  •  
  •  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Opis ideje

   22.avgust 2013.

   Naziv projekta koji prijavljujete: PRIČAJ(MO) O TOME

   Rezime projekta:

   Naš projekat bi omogućio besplatno on-line psihološko savetovanje studentima koji žive i studiraju na teritoriji grada Beograda. Studenti, kao nosioci socio-kulturoloških i ekonomskih promena, predstavljaju najvažniji resurs jedne zemlje. Ipak, često se zaboravlja da se ovi mladi ljudi svakodnevno suočavaju sa različitim teškoćama i izazovima. Od njih se očekuje da budu uspešni na fakultetu, da redovno polažu ispite, dobijaju dobre ocene, i istovremeno održavaju skladne socijalne i emotivne odnose, ispune očekivanja roditelja, okoline i društva čiji su član. U tom procesu oni se neretko suočavaju se sa finansijskim problemima, radnim izazovima, i promenom načina života. Svakodnevni izazovi sa kojima se studenti suočavaju često dovode do insomnije, anksioznosti, depresije, poremećaja u ishrani i ponašanju, povlačenja u sebe, pada koncentracije i stagnacije na svim poljima. Iako je za većinu studenata emocionalni i akademski pritisak relativno lako podnošljiv, za neke od njih, on može biti pretežak. Bolonjski način studiranja sa sobom donosi nove izazove na koje nije jednostavno odgovoriti, i stres je uobičajeni pratilac studenata. Suočavanje sa smanjenim brojem rokova, povećanjem školarina, pritiskom da se održi dobar prosek zbog sebe, ali i mesta u domu i/ili zadržavanja/dobijanja stipendija, neizvesnost nakon završetka studija oko zaposlenja, pitanje priznavanja diplome i master studija, kao i zahtev budućih poslodavaca za što većim brojem praksi i dodatnim znanjima, sasvim sigurno dovode do osećanja straha, strepnje i neizvesnosti kod brojnih studenata. Stoga, studentima je neophodno adekvatno i profesionalno pružanje pomoći u očuvanju i poboljšanju kvaliteta mentalnog zdravlja kako bi postali zrele i zdrave odrasle ličnosti koje će graditi kako svoju tako i budućnost jedne zemlje. Najbolji način da im pomognemo jeste da im obezbedimo savetovalište koje će biti namenjeno isključivo njima i koje će zadovoljiti njihove potrebe. To podrazumeva finansijski i vremenski dostupno savetovalište, stručne osobe koje će ih saslušati, pomoći im u rešavanju problema, ličnom i profesionalnom razvoju. Projekat je zamišljen kao besplatno on-line savetovalište za studente. Ovakav pristup smo izabrali iz više razloga: - usluge bi bile besplatne te studenti ne bi morali da brinu da li finansijski mogu da priušte sebi savetovanje; - usluge bi bile dostupne svim studentima na teritoriji Beograda; - studenti koji imaju dosta obaveza pa im više odgovaraju emailovi ili kratke poruke (obaveze zbog bolonjskog načina studiranja, ili dodatnih praksi, edukacija van fakultetskih obaveza); - emocionalnih razloga, određeni broj studenata nalazi da je lakše pričati o osećanjima ili iskustvima on-line nego licem u lice, - anonimnost. Korišćenje interneta je postalo deo svakodnevnice studenata, koji ga koriste sve više u obrazovne svrhe, svrhe komunikacije sa vršnjacima, kao izvor dodatnih informacija, ili mesto za zabavu (razne igrice, socijalne mreže i slično). U tom kontekstu, poželjno je da pratimo trend i razvoj navika studenata i približimo se njihovim potrebama na najadekvatniji način. Moderan način života nameće drugačije načine komunikacije od onih na koje smo navikli do sada. Zbog svega toga, ovim projektom želimo da se približimo studentima, i pokažemo im da mogu biti shvaćeni i da mogu da potraže pomoć jer postoji neko ko će da ih sasluša i razume na moderan način. Osim toga, kako bismo zaista pomogli studentima, pored pružanja psihološke pomoći, neophodno je i da ih edukujemo o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja. S obzirom da se kod nas, mentalnom zdravlju studenata ne poklanja dovoljno pažnje i da su oni sa ovom temom nedovoljno upoznati, nije iznenađujuće što kod mnogih od njih postoje otpor, predrasude i nedovoljno razvijena svest o značaju očuvanja psihičkog zdravlja. Kako bismo pomogli što većem broju studenata i kako bismo im omogućili da sami sebi pomognu, potrebno je da im približimo oblast mentalnog zdravlja, da povećamo njihovu svest o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja, da ih bolje upoznamo sa različitim temama iz ove oblasti, sa korisnim metodama prevencije i tretmana mentalnog zdravlja, a to planiramo da ostvarimo organizovanjem javnih predavanja, tribina i grupnih radionica koje se bave pitanjima mentalnog zdravlja.

   Cilj i planirani efekti projekta:

   OPŠTI CILJ: našeg projekta "PRIČAJ(MO) O TOME" je obezbeđivanje besplatne on-line psihološke pomoći studentima. Na ovaj način ćemo im omogućiti prevenciju, očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja.

   SPECIFIČNI CILJ: - Razbijanje predrasuda o traženju psihološke pomoći; - Razbijanje predrasuda o korišćenju interneta i društvenih mreža, kao i promocija zdravih stilova života na istima; -Informisanje studenta o mogućnostima upotrebe savremenih sredstava komunikacije za zaštitu i unapređenje njihovog zdravlja; - Podizanje nivoa svesti studenata o značaju i načinima brige o mentalnom zdravlju; - Podizanje nivoa svesti šire javnosti o značaju zaštite mentalnog zdravlja.

   EFEKTI PROJEKTA: - Pokretanje web sajta koji će besplatno pružati usluge psihološkog savetovanja studentima. Cilj je da u periodu od godinu dana 500 studenata dobije psihološko savetovanje putem skajpa, kao i 1000 studenata putem e-mail-a i foruma. Usluge savetovanja će pružati psihoterapeuti (u daljem tekstu savetnici) različitih psihoterapijskih pravaca putem skajpa. Istraživanja, a i iskustva naših kolega, su pokazala da ovakav vid savetovanja donosi rezultate, omogućava stvaranje terapijskog odnosa i pruža potrebnu promenu. Odlučili smo se da na sajtu budu zastupljeni savetnici svih pravaca smatrajući da je svaka osoba posebna i da različitim osobama odgovaraju različiti pristupi. Na taj način, studenti će imati priliku da odaberu onaj princip rada koji njima najviše odgovara, ali i da promene savetnika ukoliko ne postižu adekvatne rezultate. Osim toga, oni će na taj način proširiti svoja znanja o psihoterapiji i istovremeno razbiti predrasude o jednom načinu rada kao univerzalnom. Studenti, koji budu istakli hitnost rešavanja određenih problema i dilema koje ne zahtevaju savetodavni rad, moći će da biraju između slanja e-mail-a sa svojim pitanjima (na koja će biti odgovoreno u roku od 24h) ili da direktno, u on-line interakciji sa savetnikom, na forumu sajta dobiju odgovor na postavljena pitanja. Forum na sajtu će omogućiti studentima da kroz zajedničku međusobnu interakciju i interakciju sa savetnikom, dođu do odgovora na pitanja koja ih muče, dobiju neophodne savete i smernice, kao i da podele svoja iskustva sa drugim studentima. Razmena iskustva će ukazati studentima da nisu usamljeni u svojoj problematici i istovremeno pružiti drugima priliku da uče iz njihovih primera. Kroz aktivno vođenje foruma od strane iskusnog savetnika, ova on-line lokacija će biti jedna vrsta iskustvene radionice gde će studenti pomagati jedni drugima kroz razmenu svojih znanja, ali i dilema. Osim toga, na sajtu će biti aktiviran I blog na kojem će biti opisani različiti životni, psihološki I studentski problemi na osnovu kojih će studenti moći da steknu dodatna znanja, pronađu tražene informacije, ili da ustanove da li imaju problem ukoliko nisu sigurni tako što će čitati članke vezane za različite psihološke poremećaje i teškoće.Poseban odeljak sajta će biti posvećen obaveštenjima koja se tiču predavanja, tribina i radionica o mentalnom zdravlju koje će organizovati naši savetnici, ali i informacije I aktivnosti partnerskih organizacija (Kancelarije za mlade, nevladine organizacije koje se bave promocijom i zaštitom mentalnog zdravlja, studentske organizacije). - Pokretanje fejsbuk stranice i tviter naloga putem kojih će se promovisati aktivnosti sajta i usluga koje on pruža. Cilj je dostići 1000 lajkova fejsbuk strane i 500 pratilaca na tviter nalogu u periodu od 3 meseca od dana pokretanja. - Podizanje nivoa svesti studenata o potrebi zaštite, prevencije i unapređenja mentalnog zdravlja putem organizovanja javnih predavanja i tribina na kojima će učestvovati eminentni predavači iz oblasti mentalnog zdravlja. Cilj je da u roku od tri meseca bude organizovano 10 predavanja na kojima će prisustvovati 1000 studenata. - Uključivanje studentskih organizacija radi organizovanja predavanja koja imaju za cilj razbijanje predrasuda o mentalnom zdravlju. Cilj je da uključimo bar jednu studentsku organizaciju i kancelariju za mlade. - 1000 studenata informisano o postojanju sajta i njegovoj svrsi - putem pamfleta i postera postavljenih u okviru fakulteta, studentskih domova i ključnih autobuskih linija; - - Podignut nivo svesti studenata o potrebi zaštite mentalnog zdravlja i Internetu kao potencijalnom sredstvu te zaštite; - Podizanje nivoa svesti građana o potrebi zaštite i očuvanju mentalnog zdravlja - to će biti ostvareno sprovođenjem istraživanja, objavljivanjem rezultata i praćenjem efekata rada Savetovališta i dostupnošću tih informacija široj javnosti. Takođe, cilj je da ponalaženje bar jednog studenta koji će otvoreno govoriti o svom iskustvu sa on-line savetovalištem i na taj način pružiti jedan lični pečat našem radu i aktivnostima.

   Ciljna grupa: Studenti na teritoriji grada Beograda, kojih prema zvaničnim podacima ima oko 60.000. Razlog limitiranja ciljne grupe na studente Beograda leži u tome što želimo da prvo sprovedemo ovaj projekat kao pilot projekat na teritoriji grada Beograda, a da potom usled njegove uspešnosti kasnije isti proširimo i na druge gradove Srbije. Još jedan od razloga zašto je izabran Beograd za pilot projekat je činjenica da Niš već ima formirano savetovalište ovog tipa, Novi Sad ima savetovalište za mlade i savetovalište za prevenciju suicida, dok Beograd, kao grad sa najvećim brojem studenata savetovalište ovog tipa nema.

   Opišite do tri inicijative na kojima ste učestvovali u prethodnom periodu:

   Mi kao neformalna grupa i projektni tim, nismo do sada učestvovali zajednički u projektima. Jelena je u periodu od januara do juna 2012. godine radila kao savetnik na SOS liniji za prevenciju suicidalnih kriza, u okviru projekta nevladine organizacije - Centra za životne veštine. Miloš je u okviru On-line programa “E-learning škola demokratije i ljudskih prava”, održanog u periodu septembar - novembar 2011. godine, pored aktivnog slušanja i osnovnih zadataka, preuzeo i ulogu koordinatora projektnog tima “Isti(na) svetu!”, koji je realizovan u periodu decembar 2011. - januar 2012. godine. Vesna je dugogodišnji volonter i učestvovala je u brojnim projektima koji se tiču omladinskog aktivizma i pružanja pomoći mladima. Bojana je trenutno deo projekta “Pokretači Srbije”, koji se sprovodi u organizaciji Udruženja građana “Srbije u Pokretu”, gde sa još tri devojke i mentorima radi na projektu društvenog organizovanja gde se realizacija njihovih projekata očekuje do oktobra tekuće godine. Svako od nas je u ovaj projekat uneo svoja znanja, kako sa studija, tako i iz volonterskog iskustva, a najviše svoju želju i entuzijazam da uradimo nešto za studente, jer smo do skora i sami bili u toj ulozi, te verujemo da ćemo sve nedostatke u iskustvu i znanjima, nadoknaditi kroz učenje i spremnost na razvoj i promene.

   Da li ste učestvovali u projektu "Vrednosti mladih u Srbiji" i kampanji Stvarno važno? Nažalost, do sada nismo učestvovali. Ipak, nadamo se da ćemo učestvovati u nekom od budućih projekata, ne samo kroz konkurisanje, već i kroz pružanje podrške i pomoći dobrim idejama, razmenom znanja i iskustava sa drugima.

  •  
  • Budite prvi koji će postaviti komentar.

   Komentari

  •